นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
 
การเกษตร กสิกรรม
การปลูกฝัง ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมาแต่เด็กๆเป็นสิ่งที่ดีมาก นอกจากเรียนวิชาความรู้จากห้องเรียนภาคฤษดีแล้วครูยังสอคภาคปฏิบัติด้วย
ซึ่งโรงเรียนบ้านนาคำน้อยครูใหญ่สอนให้ทำแปลง ปลูกผัก ตั้งแต่อยู่ป.2โดยให้หาพืชผักมาปลูก กันเองโดยเน้นพืชผักที่ดูแลรักษาง่ายและใช้ประจำ
ในครัวเรือน โดยครั้งแรกครูแนะนำให้ปลูกกระเทียมและหอมหัวแดง พืชผักสองอย่างนี้ครูให้นักเรียนเลือกหามาปลูกกันเองครูเริ่มสอนตั้งแต่
การเตรียมดินแปลงผักที่จะปลูก จนถึงวิธีการปลูก การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย การรดน้ำ ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติปู่ยคอก มูลวัว มูลควาย มูลไก่
รวมไปถึงมูลค้างคาว ซึ่งหาได้ตามถ้ำค้างคาว ตามภุเขา

ปฏิบัติจริง
นอกจาก สอนการทำพืชผักสวนครัวในโรงเรียนแล้ว ครูยังให้นักเรียนนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงที่บ้านโดยให้นักเรียนทุกคนทำแปลงพืชผัก
สวนครัวเองที่บ้าน โดยจะต้องปลูกพืชผักมากเท่าที่ความสามารถมี

 

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

และมากเท่าที่จะมากได้ เช่น หอมหัวแดง กระเทียม ตะไคร้ แมงลัก ผักหวานบ้าน มะระขี้นก สัปรดพืชผักสวนครัวจากแหล่งธรรมชาติส่วนการกสิกรรมนั้นครูก็ให้ทำเช่นกัน แล้วแต่ว่าใคร
จะเลี้ยงอะไร ให้เลี้ยงได้ทุกชนิดที่ดูแล ได้ภายในโรงเรือนนักเรียนบางคนเลี้ยงหมู ก็มี ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ เป็ดมีน้อยเพราะไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะเลี้ยง

    นักเรียนทุกคนจะมีความกระตือ รอลื้นเป็นพิเศษ เพราะคะแนนจากครูเป็นแรงจูงใจนักเรียน
จะต้องทำให้ดีกว่าที่โรงเรียนเพราะได้เรียนรู้มาแล้วจากโรงเรียนหากไม่ผ่านแล้ว กลัวว่าจะสอบตก
กลัวจะเรียนซ้ำชั้น นอกจากนักเรียนจะปลูกพืชผักด้วยตัวเองที่บ้านจากการสอนที่โรงเรียนนักเรียน
ยังได้เรียนรู้ ค้นคว้าทุกอย่างด้วยตัวเองหาประสบการด้วยตัวเอง เช่นพืชที่ไม่เคยปลูกที่โรงเรียน
การดูแลจะแตกต่างกันไป ตามชนิดของพืช นักเรียนจะต้องไปสอบถามจาก ผู้ใหญ่ ผู้รู้ ขอคำแนะนำ
จากผูุ็ที่เคยปฏิบัติมาก่อน นอกจากนี้แล้ว ยังได้ไปดูแปลงพืชผักสวนครัวของเพื่อนๆ
นักเรียนด้วยกัน สอบถามปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดซึ่งกันและกัน


การติดตามผลงาน การวัดผล ประเมิลผล

การวัดผล ประเมิลผลนั้นครูใหญ่เป็นคนประเมิลผลด้วยตัวเอง โดยครูใหญ่จะสุ่มไปตรวจนอกวัน และเวลาราชการ โดยครูใหญ่ท่านเสียสละส่วนตัวอย่างมาก
นอกเหนือเวลาราชการ เพื่อติดตามผลงานของนักเรียน ลูกศิษย์ของครู โดยจะสุ่มไปตรวจหลังเลิกเรียนบ้าง วันเสาร์อาทิตย์บ้าง บางครั้งบางวันไปตรวจ
ในเวลาพลบค่ำก็ยังมีครูใหญ่จะไม่บอกล่วงหน้าเพราะอยากเห็นผลงานจริงๆ ไม่ใช่ผักชีโรยหน้าของนักเรียน คือ นักเรียนบางคนไม่ใส่ใจ ไม่ดูแลรักษา
พืชผลของตัวเองพอรู้ว่า ครูจะไปทำการตรวจก็จะดายหญ้า พรวนดินให้สวยงาม
 


สอบถาม รายงาน
ครูใหญ่ท่านจะสอบถามทุกอย่าง ทุกเรื่องเกี่ยวกับการปลูก การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา
เช่นในแปลงสวนครัวมีอะไรบ้าง นักเรียนจะต้องแนะนำครูใหญ่และพาชมเที่ยว
ทั่วบริเวณ สวนครัวของตัวเอง ผักแปลงนี้ ชื่ออะไร ใส่ปุ๋ยอะไรดูแลรักษาอย่างไร
นำส่วนไหนไปประกอปอาหาร ครูใหญ่ท่านจะสอบถามเสมือนว่าท่านอยากรู้เรื่อง
และท่านทำเหมือนไม่เคยเห็นพืชผักที่เราปลูกมาก่อนและครูใหญ่ท่านจะจด
ในสมุดของท่าน เหมือนที่เราเรียนกับครูที่โรงเรียนไม่มีผิด เมื่อพาเที่ยวชม
รับฟังการอธิบายจากนักเรียนเสร็จ ครูใหญ่ก็จะเรียกนักเรียนซึ่งเ็ป็นเจ้าของแปลง
พืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ มารับฟังคำแนะ คำติชมจากครูใหญ่ตรงหน้าแปลงพืช
ผักสวนครัวนั้นเลย ครูใหญ่จะแนะนำ และตืเตียนว่า อะไรควรจะทำอย่างไร
ควรจะแก้ไขอย่างไร สุดท้ายก้ได้ครับคำชมซึ่งนักเรียนเจ้าของโครงการอยาก
ได้ยินกันทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจการตรวจงานของครูใหญ่แล้ว
เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียววิชาการ
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านนาคำน้อยมีนักเรียน เรียนสูงสุดแค่ ป.2 ในเวลานั้น ได้มีการสอบแข่งขัน
วิชาการ ระดับตำบล (ไม่แน่ใจเรียกว่าแข่งขันวิชาการหรือเปล่า)
ที่โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย
โรงเรียนบ้านนาคำน้อยได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ในการเขียนไทย และคณะกรรมการครู ได้นำ
กระดาษผลสอบขึ้นติดบนกระดานประกาศข่าวด้วย ทำให้วันนั้นทั้งวันเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก
ในหมู่คณะครูและนักเรียน เพราะนักเรียนที่สอบเขียนไทยเป็นนักเรียนแค่ระดับ ป.2 สอบได้ที่ 1
( สอบรวมกับนักเรียนชั้น ป.7 ในขณะนั้น ) และลายมือสวยมาก ภาพรวมของการสอบ โรงเรียนบ้านนาคำน้อยได้จัดอยู่อันดับต้นๆ ( ฟังครูเล่าๆกัน )

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

  ขอกล่าวย้อนหลังอีกนิดการที่นักเรียนเขียนหนังสือได้สวย ได้แบบอย่างมาจากครูใหญ่ ครูลิ้ม จันทรสาขา และครูกุหลาบ เมืองโคตร ซึ่งครูทั้งสองลายมือสวยมาก

  เมื่อนักเรียนสอบเลื่อนระกับชั้นขึ้น ป.3 ป.4 ก็จะมีครูมาเพิ่มเป็น 4 คน และตลอดระยะเวลาหลายปี โรงเรียนบ้านนาคำน้อยก็ยังใช้อาคารเดิมเป็น
ที่เรียนที่สอนเรื่อมา ปัจจุบันมีอาคารเรียนหลังใหม่ มาตรฐาน ย้ายไปติดกับเชิงเขา ซึ่งบรรยากาสดีมาก
ยังมีต่อ คณะครู อาจารย์
    1   2   3   4    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น