นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


รังไข่
แสดงรังไข่ของสตรี
 
มะเร็งรังไข่
โรคมะเร็งรังไข่คืออะไร
มะเร็งรังไข่ หมายถึง เซลล์เนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในรังไข่ของเพศหญิง เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง เนื่องจากความซับซ้อนของเนื้อเยื่อภายในรังไข่ รวมทั้งสมรรถภาพของต่อมไร้ท่อ จึงยากแก่การวินิจฉัยว่าเนื้องอกนั้นเป็นชนิดดีหรือชนิดร้าย เมื่อตรวจวินิจฉัยแน่ชัด เซลล์มะเร็งของผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มักจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงแล้ว

อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่อยู่อันดับหนึ่งของแผนกมะเร็งทางสูตินรีเวช กลายเป็นหนึ่งในโรคที่คุกคามชีวิตและสุขภาพร่างกายของผู้หญิงอย่างร้ายแรง หลังจากพบโรคมะเร็งรังไข่แล้ว ผู้ป่วยประมาณ 2 ใน 3 มักจะอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว ดังนั้นอัตราการอยู่รอด 5 ปี มีเพียง 20% - 30% เท่านั้น ผู้ป่วยจำนวนน้อยมากที่สามารถมีชีวิตรอด 3 ปี หลังจากเกิดโรค อายุยิ่งมาก อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่ก็สูงตามไปด้วย
แต่สิ่งที่ยังทำให้มีความหวังก็คือ ยิ่งพบโรคมะเร็งรังไข่เร็ว อีกทั้งใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ก้าวหน้า ก็จะสามารถได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุผู้ป่วยออกไปได้ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้วย?


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่มีอะไรบ้าง
1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม :ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและหญิงที่อยู่ในชนชั้นสูงจะมีอัตราการเกิด
โรคมะเร็งรังไข่สูง ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลในอาหาร นอกจากนี้
รังสีก่อประจุ แร่ใยหิน ผงแป้งทัลคัม ( talcum ) สามารถเพิ่มโอกาสเป็นโรคมะเร็งรังไข่ได้ อีกทั้งการสูบบุหรี่และการขาดวิตามิน A วิตามิน C และ E ก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคด้วยเช่นเดียวกัน
2. ปัจจัยด้านฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ โรคมะเร็งรังไข่มักเกิดขึ้นกับหญิงที่ไม่เคยคลอดบุตร
หรือหญิงที่ไม่เคยตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์เหมือนจะมีบทบาทในการต่อต้านมะเร็งรังไข่ ซึ่งทางการแพทย์มีความเห็นว่า เยื่อบุผิวรังไข่ที่ทำให้ไข่ตกถูกทำลายซ้ำไปซ้ำมาทุกวัน มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ นอกจากนี้ โรคมะเร็งเต้านมโรคมะเร็งเยื่อบุ โพรงมดลูกจะเกิดพร้อมกับโรคมะเร็งรังไข่ได้ง่าย ซึ่งโรคทั้งสามชนิดนี้มีความ
เกี่ยวข้องกับ ฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ
3. ปัจจัยด้านพันธุกรรมและครอบครัว ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ประมาณ 20% - 25% จะมีญาติ
สายตรงเคยเป็นโรคมะเร็งรังไข่
กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งรังไข่สูง
โรคมะเร็งรังไข่มักเกิดกับหญิงที่การทำงานของรังไข่ไม่สมบูรณ์ เช่น กลุ่มคนที่ประจำเดือนครั้งแรกมาช้า วัยหมดประจำเดือนมาเร็ว ปวดประจำเดือน นอกจากนี้ กลุ่มคนที่เป็นโสด เป็นหมัน ทำแท้งบ่อย และมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็น ก็จะเป็นโรคมะเร็งรังไข่ได้ง่าย

โรคมะเร็งรังไข่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย อายุยิ่งมาก โอกาสเป็นโรคมะเร็งรังไข่ก็มากตามไปด้วย โดยทั่วไปมักพบในหญิงช่วงวัยทองและช่วงวัยหมด
ประจำเดือน ซึ่งโรคมะเร็งรังไข่ต่างชนิดกัน การกระจายตามอายุก็จะแตกต่างกัน

โรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออายุหลัง 40 ปี ช่วงอายุที่มีการเกิดโรคสูงจะอยู่ระหว่าง 50 - 60 ปี หลังอายุ 70 ปี ก็จะค่อยๆ
ลดลง

สำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคมะเร็งรังไข่ ควรสนใจอาการในระยะแรกของโรคมะเร็งรังไข่ รีบตรวจพบโรคเร็ว เพื่อจะได้ทำการรักษาโรค
มะเร็งรังไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาการของโรคมะเร็งรังไข่มีอะไรบ้าง
1. ปวดบวมบริเวณท้องอย่างต่อเนื่อง
2. ประจำเดือนผิดปกติ มีเลือดออกจากมดลูกแบบผิดปกติ มีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน
3. ในระยะสุดท้ายจะมีอาการซูบผอม


ลักษณะที่แสดงออกของโรคมะเร็งรังไข่
1. บริเวณท้องส่วนล่างทั้งสองข้างมีก้อนเนื้อ
2. ก้อนเนื้ออยู่กับที่
3. มีน้ำในท้องค่อนข้างมาก อีกทั้งมีลักษณะเป็นน้ำเลือด
4. เบื่ออาหารเป็นเวลานาน ค่อยๆ ซูบผอม ไม่มีแรง อ่อนเพลีย
อาการในระยะแรกของโรคมะเร็งรังไข่บางครั้งจะไม่ปรากฏหรือบางครั้งก็จะแสดงออกมา จะไม่แสดงออกต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อปรากฏอาการใดๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อจะได้ตรวจวินิจฉัยเร็วและทำการรักษาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่มีอะไรบ้าง
ไม่กี่ปีมานี้การตรวจวินิจฉัยโดยภาพถ่ายทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความหมาย
อย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ สามารถช่วยวินิจฉัยระยะของโรคมะเร็งรังไข่ที่แน่ชัด รวมทั้งทำความเข้าใจว่ามีการกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่และช่วยในการพยากรณ์โรค
1. การตรวจอัลตราซาวด์ สามารถบอกตำแหน่งก้อนเนื้อที่ช่องกระดูกเชิงกราน ขนาดและลักษณะ
ก้อนเนื้อ ว่าเป็นถุงน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อแข็งได้อย่างแน่ชัด
2. การตรวจเอกซเรย์ สามารถทำความเข้าใจตำแหน่งและลักษณะของก้อนเนื้อ วินิจฉัยระยะ
มะเร็งให้แน่ชัด อีกทั้งมีส่วนช่วยในการตรวจการกลับมาเป็นซ้ำหลังการผ่าตัด
3. การตรวจ CT และการตรวจ MRI
4. การตรวจชิ้นเนื้อ เป็นการตัดชิ้นเนื้อรังไข่ผ่านการส่องกล้องทางช่องท้อง เพื่อนำไปตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์ซึ่งการตรวจชิ้นเนื้อเป็นวิธีเดียวที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่ได้อย่าง
แม่นยำ การวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่ในระยะแรกจะลำบากมาก การประสานวิธีการตรวจวินิจฉัย
ทุกชนิดจะมีส่วนช่วยในการตรวจพบโรคมะเร็งรังไข่ได้โดยเร็วที่สุด


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นหมายเหตุ : ข้อมูลใช้เพียงการอ่านประกอบเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงว่า เป็นหลักฐานการตรวจการรักษาทางแพทย์

เครดิตข้อมูล : www.moderncancerth.com
 
 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     1   2   3   4      
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น