นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ประเพณีกองข้าว
ประเพณีกองข้าว เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีโดยแท้ที่สืบต่อๆกันมาตามประวัติ เล่าว่าประเพณีกองข้าวจัดในหลายอำเภ
อาทิเช่น อำเภอเมืองชลบุรีอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอพนัสนิคม ฯลฯ ครั้นกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปในบางพื้นที่ประเพณีได้เลือนหายไป
ที่ศรีราชายังคงอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่น จนกระทั่งกลายเป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา โดยเฉพาะเมื่อ เทศบาลเมืองศรีราชา
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานกองข้าวศรีราชา เริ่มแต่ปี 2536 เป็นต้นมา
 
โดยกำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 29– 21 เมษายนของทุกปี 
ในอดีตเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชาของทุกปีชาวบ้านจะนัดหมายกันมานำ
สำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันและเชิญภูติผีทั้งหลายมากินปีละครั้ง โดยเชื่อว่าภูติผีจะไม่มาทำอันตรายชีวิตครอบครัวหรือทรัพย์สิน
ของตนเองหลังพิธีเซ่นไหว้ชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกันมีการร้องรำทำเพลง การละเล่นสนุกสานมีเคล็ดว่าทุกคน
จะไม่นำอาหารที่เหลือกลับบ้าน


 

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

 

แต่จะทิ้งไว้เป็นทานแก่สัตว์การจัดงานประเพณีกองข้าวเป็นการสนับสนุน
ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชา
ได้ผนวกงานสงกรานต์เข้ารวมเป็นงานเดียวกัน และให้ชื่อว่า
“ งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เกิดจิตสำนึก
ในความเป็นคนไทยที่มีเอกลักษณ์์
และขนบธรรมเนียมประเพณี
การแต่งกายที่ดี ให้ดำรงสืบทอดต่อไปและเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยด้วย
 
 

สำหรับการจัดงานเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชา สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีราชาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชนชาวศรีราชาร่วมกันจัดกิจกรรม อาทิเช่น
การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ภาคต่างๆและท้องถิ่นโดยเน้นการแสดง
ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายและสื่อถึงความเป็นไทยที่อ่อนช้อยสวยงามอาทิเช่น มวยตับจาก
เป็นกีฬาพื้นบ้านยอดนิยมของภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชลบุรี เพราะเนื่องจาก
มีการปลูกต้นจากเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันกีฬาประเภทนี้สูญหายไปด้วยเหตุที่ป่าจากลดน้อยลง
รำวงย้อนยุค ตะกร้อลอดบ่วง ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง การจัดพิธีกองข้าว บวงสรวง การประกวดแห่รถประเพณีกองข้าว อื่นๆ อีกมากมาย
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น 
 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
    1    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น