นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ขั้นที่3 เตรียมข้อมูลก่อนพบแพทย์
4. ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ต้องเตรียมข้อมูลก่อนไปพบแพทย์อะไรบ้างในการวางแผนการรักษาแพทย์
ต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเพื่อที่จะทำการรักษาได้เหมาะสม

- โรคประจำตัวที่เป็นอยู่
- อาการของโรคที่เกิดใหม่
- วันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV ระยะเวลาที่เป็นโรค HIV ปกติผู้ที่ได้รับเชื้อ HIV จะกลายเป็นโรคเอดส์ใช้เวลา 9-11 ปี
- ปัจจุบันรับประทานยาอะไร
- ประวัติการป่วยเป็นวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตับอักเสบ การได้รับเลือด ผู้ที่เคยเป็นวัณโรคหากไม่ได้รับยาป้องกัน อาจจะทำให้เป็นวัณโรคซ้ำ
- เคยได้รับการรักษาโรคเอดส์มาก่อนหรือไม่ ชื่อยาอะไร รักษาเมื่อไร นานแค่ไหน มีผลข้างเคียงอะไร
- ประวัติการฉีดวัคซีน เช่นป้องกันตับอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม
- ประวัติการแพ้ยา
- ประวัติพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่นการใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกัน
- การทำงาน ฐานะ
 
 
 
ขั้นที่4 การเฝ้ามองสุขภาพ
โรคเอดส์ก็เหมือนกับโรคทั่วๆไปคือจะมีอาการเตือน ถ้าหากท่านมีอาการดังต่อไปนี้โปรดไปปรึกษาแพทย์เพื่อรักษา อาการดังกล่าวอาจจะไม่ใช่
อาการของเอดส์ แต่จำเป็นต้องรักษา

- มีก้อนที่คอ รักแร้ ขาหนีบ
- ฝ้าขาวในปากหรือลิ้น
- รอยช้ำเขียวที่ผิวหนัง
- ไข้และท้องร่วง
- น้ำหนักลด
- ไอและหายใจหอบ
- เหงื่อออกกลางคืน
- ปวดศีรษะอย่างแรง
- ตกขาวไม่หาย

ขั้นที่ 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง
- รับอาหารที่มีคุณภาพ ปรึกษาแพทย์ว่าอาหารที่ควรและไม่ควรรับประทาน
- ผักผ่อนให้เต็มที่
- งดสุราและบุหรี่เพราะจะทำให้ท่านมีภูมิคุ้มกันที่แย่ลง
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้ทำจิตใจให้ผ่องใส
-

 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV
ที่มา : http://www.gpo.or.th/rdi/html/aids15th.html
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV คือ
การดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอทั้งกายและใจอาหารที่รับประทานมี
ส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนอกเหนือไปจากการทำความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ของโรค การรับเชื้อเพิ่ม การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์อย่าง
ถูกต้องเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องเริ่มได้รับยา

การประชุมวิชาการเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดเป็นการ
ประชุมวิชาการที่หัวข้อการนำเสนอผลงานมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก
เพราะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องของการรักษา การติดตามผลทางคลินิก แต่ยังมีการเสนอ
ผลงานในด้านการทำงานชุมชนและสังคมด้วยผลงานนำเสนอทางด้านโภชนาการมัก
เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการดำเนินนโยบายให้ผู้ป่วยเอดส์ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดโดยเฉพาะประเทศในทวีปอาฟริกาให้มีอาหารเพียงพอ
กับความต้องการ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมให้สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้น รวมถึงการจัดการ
ด้านการรักษาพยาบาลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณการ
รักษามากขึ้น ซึ่งจะขอยกตัวอย่างผลงานนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่น่าสนใจดังนี้
 
- Muzoora และคณะ ได้ศึกษาผลของโครงการบริการอาหารพวกถั่วและน้ำมันพืชให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ 9,000 กว่ารายเป็นประจำ ร่วมกับการให้
ความรู้เรื่องการปรุงอาหารและ โภชนาการที่ดี พบว่า อัตราการตายของผู้ป่วยลดลง และผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะใช้ยาต้านไวรัส HIV ได้ต่อเนื่องมาก
ขึ้น พร้อมทั้งได้เสนอว่านโยบายด้านอาหารและโภชนาการเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการสนับสนุนนอกเหนือไปจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัส HIV

- Nwankwo เสนอว่า การจัดการด้านโภชนาการควรเริ่มตั้งแต่ทราบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อเพื่อผลในระยะยาวซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณโดยรวม
เพราะสามารถยืดระยะเวลาการแสดงอาการเอดส์ลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยทนผล
ข้างเคียงต่อการใช้ยาได้ดี
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
   1   2   3  4  5   6   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น