นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นนายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ศูนย์ปรึกษาคุณภาพชีวิต
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน 2 ห้อง 420 ซอยจุฬาฯ 62 (ตรงข้ามมาบุญครอง) ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
-ให้บริการปรึกษาทางเพศทางโทรศัพท์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.30 โทร 218-8434-5
-ปรึกษารายบุคคลด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์และวันพุธ 13.00-15.00

คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย โทรฯ 02 256 4107-9
จันทร์ - ศุกร์ (12.00 น. - 19.00 น.)
เสาร์ (13.00 น. - 16.00 น.) (หยุดวันอาทิตย์และวันสำคัญอื่นๆ)
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ทางโทรศัพท์ โทร 02 253-7575
หรือสายด่วน 1663 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00
ให้คำปรึกษาและตรวจโรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บี และกามโรค

โรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่ง
 
 
โรงพยาบาลบำราศนราดูร
โทรฯ 02 590 3737 , 02590 3737 , 02 590 3510 , 02 590 3510

กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โทรฯ 02 286 4453 ,02 286 4453 , 02 286 0431 , 02 286 0431 ต่อ 41


หน่วยกามโรคและโรคเอดส์บางเขน
โทรฯ 02 521 0819 , 02 521 0819 , 02 972 9606-9 ต่อ 30


หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์
หน่วยงานที่ให้บริการในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
* โรงพยาบาลบำราศนราดูร
โทรฯ 02 590 3737 ,02 590-3510

* กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โทรฯ 02 286 4453 ,02 286 0431 ต่อ 41
 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

* หน่วยกามโรคและโรคเอดส์บางเขน
โทรฯ 02 521 0819 , 02 521 0819, 02 972 9606 – 9 ต่อ 30

* สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
โทรฯ 02 941 2320 ต่อ 181 และ 182

* ชมรมแสงเทียนเพื่อชีวิต
โทรฯ 02 590 3506

* ชมรมเพื่อนวันพุธ
โทรฯ 02 253 2666

หน่วยงานที่ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
* มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 น. – 1800 น.) เสาร์ (9.00 น. – 18.00 น.)
โทรฯ 02 277 7699, โทรฯ 02 277 8811 (ฟรี)

* มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
โทรฯ 02 372 2222 ทุกวัน (15.00 น. – 20.00 น.)
 
โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสระดับชาติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
ชื่อ สถานบริการ
หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลแม่และเด็ก 02 521 3064
โรงพยาบาลศิริราช ม.มหิดล 02 419 7000 , 02 419 7000
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 252 8181 , 02 252 8181
โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 02 246 0024 , 02 246 0024
โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า 02 468 1116-20
โรงพยาบาลภูมิพล 02 531 1970-99
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 02 246 1400-28
โรงพยาบาลหนองจอก 02 543 1150 , 02 543 1150
โรงพยาบาลกลาง 02 221 6141 , 02 221 6141
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์บางแค 02 421 2222 , 02 421 2222
โรงพยาบาลลาดกระบัง 02 326 7987 , 02 326 7987
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯอุทิศ 02 429 3575 , 02 429 3575
โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123-30
รงพยาบาลราชวิถี 02 246 0052 , 02 246 0052
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธาน 02 517 4270 , 02 517 4270
โรงพยาบาลตำรวจ 02 252 8111-25
โรงพยาบาลสิรินทร 02 328 6900 , 02 328 6900
โรงพยาบาลตากเลิดสิน 02 235 0330-7
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราขินี 02 246 5991 , 02 246 5991
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 02 240 2056 , 02 240 2056
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 02 256 1407-8
   

หน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ด้านการศึกษา
โทรศัพท์
มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ 02 591 3720 , 02 591 3720
กลุ่มปัญญาภิวัฒน์ 02 591 0450 – 2 ต่อ 307
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว 053 42 3862 , 053 42 3862
   

ด้านที่พักอาศัยและให้การดูแล
ชื่อสถานที่
โทรศัพท์
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 02 929 2222 , 02 929 2222
คณะภคินีศรีชุมพาบาล 02 245 0457 , 02 245 0457 , 02 642 8949 , 02 642 8949
เมอร์ซี่เซ็นเตอร์ 02 633 5771 – 6 , 02 671 5313 , 02 671 5313
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านเวียงพิงค์ 053 21 1877 , 053 21 1877 , 053 22 0802 , 053 22 0802
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 02 245 5635 , 02 245 5635 , 02 247 9190 , 02 247 9190
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 042 29 5251 , 042 29 5251 , 042 29 5074 , 042 29 5074
บ้านอากาเป้(มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์) 053 80 0946 , 053 80 0946
มูลนิธิเกื้อดรุณ 053 40 8424 , 053 40 8424
สวนสันติธรรม 02 563 1203 , 02 563 1203
วัดพระบาทน้ำพุ 036 41 3805 , 036 41 3805
โครงการสามัคคีธรรมนำสังคม 076 49 1180-1
   

ด้านการดูแลรักษาที่บ้าน
ชื่อองค์กร
โทรศัพท์
องค์กรหมอไร้พรมแดน 02 370 3087 , 02 370 3087
องค์การสยามแคร์ 02 539 5299 , 02 539 5299
02 530 5902 , 02 530 5902
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 02 372 2113 – 4
มูลนิธิดวงประทีป 02 671 4045 , 02 671 4045 , 02 249 3553 , 02 249 3553
   

ด้านการสงเคราะห์และทุนประกอบอาชีพ
ชื่อองค์กร
โทรศัพท์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 02 659 6399 , 02 659 6399
02 659 6933 , 02 659 6933 สายด่วน 1157
กองสวัสดิการแรงงาน 02 245 6774 , 02 245 6774
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท 02 416 8073-4
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอพยพหญิง 02 266 4439 , 02 266 4439
บ้านสุขสันต์ จ.สงขลา 074 31 3409 , 07 431 3409
ศูนย์เพื่อผู้เดินทางทะเล จังหวัดภูเก็ต 076 21 7218 , 076 21 7218
สำนักพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมจังหวัด ทุกจังหวัด  
สำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด  
   

หน่วยงานที่ให้บริการด้านสิทธิมนุษยชน
ชื่อองค์กร
โทรศัพท์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 02 219 3573 , 02 219 3573 หรือ 1377
สำนักอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 02 541 2830 , 02 541 2830 , 02 541 2770 , 02 541 2770
ต่อ 1200 หรือ 1207
ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 02 953 5355-6
สำนักงานอัยการจังหวัด ทุกจังหวัด  
 h  
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
   1   2   3  4  5   6   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น