นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นฮีตที่ 11 บุญเดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา
 
การออกจากเขตที่จำกัดไปพักแรมที่อื่น เรียกกันว่า ออกพรรษา หมายถึงฤดูฝนปีหนึ่งมีสี่เดือน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในระยะสี่เดือนนี้ สามเดือนต้น ให้เข้าพรรษาเข้าครบกำหนดสามเดือนแล้ว ให้ออกอีกหนึ่งเดือน ให้หาจีวรมาผัดเปลี่ยน การทำบุญให้ทานเกี่ยวแก่การออกพรรษานี้เรียกว่า บุญออกพรรษา กำหนดการ ทำในระหว่าง เดือนสิบเอ็ด จึงมีชื่อเรียกว่า บุญเดือนสิบเอ็ด ปกติวันออกพรรษาจะตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

วันออกพรรษา คือ
วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน พระสงฆ์จาริก ไปแรมคืนที่อื่นได้ วันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณาหรือวันมหาปวารณา หมายถึง การที่ภิกษุสงฆ ์เปิดโอกาส ให้ภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนได้ ปวารณา เป็นพิธีกรรมของสงฆ์ ที่ท่านทำปวารณาต่อกัน ในวันออกพรรษา ต่างรูปต่างกล่าว คำปวารณาตามลำดับอาวุโส เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ทำปวารณาด้วยสมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหาร เมืองสาวัตถี มีภิกษุพวกหนึ่งจำนวนหลายรูป ซึ่งจำพรรษาอยู่ในวัดแห่งแคว้นโกศล ประสงค์จะป้องกันการวิวาท มิให้เกิดขึ้นแก่กันและกัน จึงตั้งกติกาไม่พูดกันใครมีกิจอย่างไรก็ทำตามหน้าที่ วิธีนี้เรียกว่า มูควัตร คือปฏิบัติเหมือนคนใบ้    ครั้นออกพรรษแล้วพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบมูลวัตร ที่ตนปฏิบัติให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ ทรงตำหนิว่า ความประพฤติเช่นนั้นเหมือนสัตว์เดียรัจฉาน ธรรมดาแม้นสัตว์จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ถามถึงทุกข์สุขกัน แล้วตรัสห้ามภิกษุ มิให้ปฏิบัติดังนั้นต่อไป ถ้าปฏิบัติจะปรับโทษเป็นอาบัติทุกกฎ จากนั้นจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษา ครบสามเดือนปวารณาต่อกัน คือ ว่ากล่าวตักเตือนข้อผิดพลาดพลั้ง ตามที่ได้เห็นหรือได้ยินความ ไม่ดีไม่งามของกันและกัน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ใจ
ในหมู่พระสงฆ์ และเป็นความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาด้วย


 


กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา คือ

การบำเพ็ญกุศลด้วยการตักบาตร หรือ ตักบาตรเทโว การจัดดอกไม้ ธูปเทียนไปบูชาพระที่วัด และฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา

ตักบาตรเทโว คำว่า เทโว ย่อมาจาก “ เทโวโรหน ” แปลว่า การเสด็จลงมาจากเทวโลก การตักบาตรเทโว จึงเป็นการ ระลึกถึง วันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการ โปรดพระพุทธมารดาใน เทวโลก
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น