นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ฮีตที่ 1 บุญเข้ากรรม
เมื่อถึงเดือนอ้ายหรือเดือนเจียง ( เดือน 1) พระภิกษุสงฆ์จะมีการอยู่ปริวาสกรรมเพื่อ ออกจากอาบัติสังฆาทิเสส ที่สงสัยตัวเองว่าอาจจะต้องอาบัติ หรือต้องอาบัติจริงๆ การนิมนต์พระสงฆ์ มาเข้าปริวาสกรรมหรือพระสงฆ์ต้องอยู่กรรมนั้น เป็นพิธีกรรมเพื่อ ชำระความเศร้าหมอง ความบกพร่องศีลธรรม ให้เป็นคนใสสะอาด และเป็นการฝึกความร ู้สำนึก วินิจฉัยความบกพร่องของตนเอง เป็นการสร้างความมั่นใจ ในการครองสมณเพศของตน โดยให้พระภิกษ ุผู้กระทำความผิด ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ วิธีการอยู่ปริวาสกรรมหรือวิธีเข้ากรรมคือ เหล่าหมู่ภิกษุสงฆ์จะจัดแจงเครื่องใช้ให้เพียงพอ เลือกที่สงบสงัด ทำเป็นที่เฉพาะตน เพื่อการปริวาสกรรม ส่วนฆราวาส ( ชาวบ้าน ) นั้นจะพากันมาทำบุญร่วมกัน ร่วมถวาย จตุปัจจัย ไทยทาน เพราะตอนนี้พระสงฆ ์ท่านปฏิบัติเคร่งครัด อาจจะไม่มีเวลาออกบิณฑบาตร การมาทำบุญร่วมกันในเดือนนี้ จึงเชื่อว่า บุคคลได้ถามข่าวคราวกัน และรู้จักกับบุคคลอื่นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เป็นการสานสร้าง สัมพันธไมตรีที่ดี ต่อกัน สืบไป
ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเมื่อเดือนเจียงเข้า กลายมาแถมถ่าย

ฝูงหมู่สังฆเจ้า ก็เตรียมเข้า อยู่กรรม

มันหาก ธรรมเนียมน ี้ถือมาตั้งแต่ก่อน

อย่าได้ล ะห่างเว้น เข็ญสิข้อง แล่นนำ แท้แหล่ว

( อ . สวิง บุญเจิม : ตำรามรดกอีสาน ; 2539)


ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น