นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ฮีตที่ 3 บุญเดือนสาม : ทำบุญข้าวจี่ บุญมาฆบูชา
 
   เมื่อถึงเดือน 3 แล้วชาวบ้านขนข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว ชาวบ้านจะนิยมทำบุญเกี่ยวกับข้าว อีกครั้งคือ ทำบุญข้าวจี่ โดยเริ่มพิธีทำบุญข้าวจี่ในตอนเช้า โดยใช้ข้าวเหนียวนึ่งปั้นหุ้มน้ำอ้อย นำไปปิ้งหรือจี่พอเกรียมแล้วชุบด้วยไข่ย่างไฟจนสุกแล้ว ชาวบ้านจะนำไปถวายพระที่วัด นิมนต์พระมาให้ศีลแล้วเอาข้าวจี่ใส่บาตรนำถวายแด่พระสงฆ์พร้อมด้วยอาหารอื่น เมื่อพระฉันเสร็จแล้ว มีการแสดงพระธรรมเทศนา ข้าวจี่ที่เหลือจากพระฉันนำไปแบ่งกันรับประทาน ถือว่าจะมีโชคดี การทำบุญข้าวจี่ในบางพื้นที่ บางหมู่บ้านมักจะทำบุญพร้อมกันทั้ง 3 อย่าง คือ บุญคุ้ม บุญข้าวจี่ และบุญมาฆะนี้ เป็นวันเดียวกันเลย คือ วันเพ็ญเดือน 3 โดยทำบุญข้าวจี่ตอนเช้า ตอนเย็นนำหินทรายและน้ำหอมไปรวมกันที่ ศาลากลางบ้าน ฟังพระสวดมนต์ กลางคืนไปเวียนเทียน ที่วัดฟังเทศน์ ตอนเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 นำอาหารถวายพระที่ศาลากลางบ้าน แล้วนำหินทรายและน้ำหอมที่พระสวดแล้วไปหว่านไล่เสนียดจัญไรในบริเวณบ้าน น้ำหอมไปรดหัวทุกคน ในบ้านตลอดจน สัตว์เลี้ยง

บุญมาฆบูชา ในวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุอรหันต์ที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ ณ เวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ การประชุมครั้งนี้เรียกว่า “ จาตุรงคสันนิบาต ” แปลว่า การประชุมพร้อมกัน 4 ประการ คือ
- พระสาวกที่เข้าร่วมประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
- พระอรหันต์สาวกที่มาเข้าร่วมประชุมที่เวฬุวนารามมีจำนวน 1,250 รูป
- พระอรหันต์สาวกทั้ง 1,250 รูป ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน
- วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ( เดือน 3 พระจันทร์เต็มดวง หรือคืนวันเพ็ญเดือน 3)
โอวาทปาติโมกข์ ประกอบด้วย
- ทำแต่ความดีไว้เป็นบุญอันประเสริฐ ( สัพพะ ปขปัสสะ อกรณัง) : ทำแต่ความดี
- อย่าทำชั่วหลายประการเป็นบาป ( กุสลัสสู ปสัมปทา) : ละเว้นความชั่ว
- ชำระหัวใจให้สะอาดแล้วคงได้อยู่เย็น ( สจิตต ปริโยทปนัง) : ทำจิตใจให้ผ่องใส
ในวันมาฆบูชา ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ตอนบ่าย ตอนเย็นจัดดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเวียนเทียนที่วัด เป็นการบูชาพระรัตนตรัย อาคารบ้านเรือนประดับธงชาติไทย

ฮีตหนึ่งนั้นเถิงเมื่อเดือนสามได้จงพากันจี่ข้าวจี่ ไปถวาย สังฆเจ้าเอาแท้ หมู่บุญ

กุศลยังสินำค้ำตามเฮามื้อละคาบ หากธรรมเนียมจั่งชี้มีแท้แต่นาน

ให้ทำไปทุกบ้านทุกที่เอาบุญ พ่อเอย คองหากเคยมีมาแต่ปางปฐมพุ่น

อย่าพากันไลถิ่มประเพณีตั้งแต่เก่า บ้านเมืองเฮาสิเศร้าภัยฮ้ายสิแลนตาม

( อ. สวิง บุญเจิม : มรดกอีสาน ; 2539)
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น