นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นฮีตที่ 6 บุญเดือนหก : บุญวันวิสาขบูชา : บุญบั้งไฟ
 
บุญวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยถือว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนวันวิสาขบูชาก็เลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

แก่นแท้ของวันวิสาขบูชา ในทางการศึกษานั้นวันวิสาขบูชาเป็นสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นวันประสูติ( เกิด) ของพระพุทธเจ้า วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า การตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นการเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ และ ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง หรือที่เรียกว่าอริยสัจ 4 คือ (1) รู้ทุกข์ (2) รู้สาเหตุของทุกข์ (3) รู้ความดับทุกข์ (4) รู้ทางที่จะนำเข้าไปถึงความดับทุกข์นั้น ในทางพระอภิธรรม เป็นการเตือนให้ทราบถึงความเกิด ความทรงอยู่ และความดับไป ย่อมมีในสภาวะทั้งหมด แม้ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นการจัดให้มีการเวียนเทียนในวันนี้ก็เท่ากับว่าได้บูชาพระพุทธคุณ คือ คุณของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ ได้บูชาพระธรรมคุณ คือ ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 4 ประการ

ในวันวิสาขบูชา
นี้พุทธศาสนิกชนควรไปทำบุญตักบาตรที่วัด และฟังพระสงฆ์แสดง พระธรรมเทศนา
ตอนเย็นนำ ดอกไม้ธูปเทียน ไปที่วัด เพื่อร่วมประกอบวิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
หรือรอบพระสถูปเจดีย์
บุญบั้งไฟ
เป็นอีกบุญหนึ่งที่ชาวบ้านช่วยกันทำเพื่อเป็นการบูชาวัสสกาลเทพเจ้า ตามความเชื่อของชาวอีสานว่า เป็นผู้สร้างน้ำฝน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ แถน ” หรือ พญาแถน อันได้แก่ พระอินทร์ นั่นเอง พญาแถนนี้ชอบบั้งไฟ ถ้ามิได้ชมบั้งไฟก็จะไม่ประทานน้ำฝนให้มนุษย์

การเลี้ยงตาแฮก
ฤดูเดือน 6 ถือเป็นต้นฤดูฝน ชาวนาก่อนจะลงมือทำนา มักจะเลี้ยง ตาแฮกก่อน ตาแฮก นั้นถือว่า เป็นเจ้าของนา ดังนั้นเมื่อถึงเดือน 6 ชาวนาทั้งหลายก็จะเตรียมอาหาร อันมีไก่ต้ม และของหวาน นำไปเลี้ยงตาแฮก พร้อมอธิฐาน เสี่ยงทายว่า ฝนจะแล้งข้าวจะดีหรือไม่อย่างไร ก็ให้ไปเข้าฝัน ครั้งเลี้ยงตาแฮกแล้วชาวนาทั้งหลาย จะเตรียมไถลงแฮกนา ซึ่งมักจะเลือกเอาวันพฤหัสบด ีข้างขึ้น หรือข้างแรมก็ได้เป็นวันสำคัญ ในการลงแฮกนา


 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น