นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นฮีตที่ 8 บุญเดือนแปด : บุญเข้าพรรษา
 
วันเข้าพรรษา
เป็นวันที่พระสงฆ์อธิฐานว่า จะประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน ภายในฤดูฝน โดยไม่เดินทาง ไปแรมคืนที่อื่น นอกเหนือจากอาวาสที่ตนอธิฐานเข้าพรรษาแม้นแต่คืนเดียวไม่ได้ ถ้าไปถือว่าพรรษาขาด ต้องอาบัติ ยกเว้นมีความจำเป็นซึ่งพระวินัยอนุญาต แต่ต้องกลับมาภายใน 7 วัน มูลเหตุจำเป็นที่ยกเว้นให้ได้แก่ (1) ไปพยาบาล พระภิกษุ หรือบิดามารดาที่ป่วย (2) ไประงับไม่ให้พระภิกษุสึก (3) ไปเพื่อธุรกิจของสงฆ์ (4) ทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธา ในการบำเพ็ญกุศลของเขา ตามปกติวันเข้าพรรษา จะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และจะออกพรรษาใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เรียกว่า ปุริมพรรษา และจะมีอนุญาตให้อธิฐานเข้าพรรษาหลังในกรณีที่อธิฐานเข้าพรรษาแรกไม่ทันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เรียกว่า ปัจฉิมพรรษา

ความเป็นมา
กล่าวว่าในสมัยพุทธกาล พระภิกษุที่เที่ยวจารึกไปในที่ต่างๆ เพื่อเผยแผ่ พระธรรมไม่มีเวลาพักผ่อนทั้ง 3 ฤดู โดยเฉพาะฤดูฝน ได้ย่ำเหยียบพืชผล ข้าวกล้าของชาวบ้านเสียหาย สัตว์ทั้งหลายพลอยถูกเหยียบไปด้วย ได้รับการติเตียน จากชาวบ้าน รวมทั้งร่างกายและจีวรอาจเปียกฝน ทำให้จีวรขาดได้ง่ายๆ และอาจเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกัน พระพุทธเจ้าจึงทรงให้พระภิกษุ หยุดจาริกไปในที่ต่างๆ และทรงอนุญาตให้อธิฐานอยู่จำพรรษา ในที่แห่งเดียวตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน หรือเรียกกันว่า เข้าพรรษาแก่นแท้วันเข้าพรรษา
พระสงฆ์จะต้องตั้งใจแน่วแน่ในการบำเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ สูงขึ้น ส่วนฆราวาส หรือผู้ไม่บวชควรตั้งใจบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ
คือ ทาน ศีล และภาวนาให้สมบูรณ์ เว้นจากอบายมุข


 กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา คือ
(1) ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายผ้าจำนำพรรษา เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล และอธิฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ญาติมิตรสหาย เพื่อร่วมงาน และสัตว์โลก
(2) ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน

วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับ วันเพ็ญเดือนแปด หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง จะก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพ ต่อพระสงฆ์ มีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา และแสดงพระธรรม โปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ชื่อ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ซึ่งมีอริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ (1) ทุกข์ : ความไม่สบายกาย สบายใจ (2) สมุทัย : เหตุให้เกิดทุกข์ (3) นิโรธ : ความดับทุกข์ (4) มรรค :ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หลังแสดงพระธรรมเทศนาจบ ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก ได้กราบทูลขอบวช และพระพุทธเจ้า ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็นปฐมสาวก หรือสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรก ที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธเจ้า ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศน์กัณฑ์นี้ว่า ปฐมเทศนา

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา คือ
(1) พุทธศาสนิกชน ไปร่วมทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา ที่วัดตอนเช้า ในตอนเย็นและค่ำ พรภิกษุ สามเณร ฆราวาส ประชุมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือหน้าพระสถูปเจดีย์ มือถือนำดอกไม้ ธูปเทียน ยืนประนมมือสำรวมจิต พระสงฆ์กล่าวนำ บูชาพระรัตนตรัย จบแล้วทำประทักษิณ หรือเดินเวียนขวา รอบพระอุโบสถหรือพระสถูปเจดีย์
(2) ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น